Obchodní podmínky

Vymezení pojmů


Kupní smlouva – smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazuje prodávající za úplatu odevzdat věc a převést k této vlastnické právo kupujícímu a kupující se zavazuje věc převzít a uhradit kupní cenu. Kupní smlouva je v rámci nákupu na internetovém e-shopu http://www.prodetail.cz uzavřena okamžikem, kdy prodávající akceptuje objednávku kupujícího provedenou přes určený webový formulář na uvedených webových stránkách. Součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky, které se prodávající a kupující zavazují dodržovat.
Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky http://www.prodetail.cz

Osoba určená k vyřizování objednávek:
PRODETAIL s.r.o.
Trpišov 92
538 21 Slatiňany
IČ 28777620
e-mail: info@prodetail.cz
www.prodetail.cz

Zákaznické oddělení

info@prodetail.cz

U PRODETAIL MŮŽETE OBJEDNÁVAT BEZ RIZIKA!

PRÁVO KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITEL NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ.

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí (zákonné právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy). V případě objednávky rozdělené na několik částí toto právo běží ode dne převzetí poslední dodávky.
V případě vrácení zboží za něj zákazník obdrží zpět peníze. Pokud požaduje zaslání jiného zboží, je mu zasláno znovu za úhradu. V případě, že u zboží, které zákazník zasílá zpět, byla využita slevová akce, je tato sleva percentuálně rozečtena na objednané zboží a při vrácení je částka o poskytnutou slevu ponížena.
Toto právo se netýká výrobků „na míru“ nebo na zakázku!
Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Doporučujeme však vrátit zboží v nepoškozeném obalu z důvodu předcházení škodě. I přesto má PRODETAIL právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.
Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení.
Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít PRODETAIL s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
Opětovně zabalte výrobek. Zboží neodesílejte zpět na dobírku, v takovém případě nemusí být prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám.
Zboží zašlete na adresu
PRODETAIL s.r.o., Trpišov 92, Slatiňany 538 21

OBJEDNÁVKA

Smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce. K uzavření smlouvy je potřeba vytvořit objednávku, jak je popsáno níže. Předtím, než definitivně potvrdíte objednávku, budete mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže budete mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se vrátíte do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky souhlasíte, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.
Při podání objednávky se automatická e-mailová zpráva vygenerovaná e-shopem www.prodetail.cz nepovažuje za zpětné potvrzení, tato zpráva potvrzuje výhradně jen úspěšný záznam objednávky a její přeposlání směrem k prodejci.
V případě, že se navzdory veškeré péči prodejce dostane na stránky e-shopu nesprávná cena, zejména co se týká zjevně chybné ceny, např. „0“ Kč nebo „1“ Kč, která je významně odlišná od všeobecně známé, obecně přijaté nebo odhadnuté ceny za produkt, nebo která se objevila z důvodu systémové chyby, pak prodejce není povinen dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž při její znalosti může kupující od nákupu odstoupit.

PRODETAIL s.r.o. není zodpovědná za cenové či jiné chyby a vyhrazuje si právo na zrušení objednávek založených na nedorozumění.
Ceny uvedené na webových stránkách http://www.prodetail.cz jsou konečné. Náklady na dopravu jsou uvedeny dále a následně jsou přičteny v objednávkovém formuláři.
Náklady na použití elektronických prostředků nese kupující a řídí se smlouvou mezi Vámi a Vaším poskytovatelem internetového připojení, případně Vaším poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

PŘEPRAVA ZÁSILEK
Přeprava zásilek je pouze Českou poštou a Packeta (Zásilkovna)

SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK
Použitím identifikačního čísla zásilky můžete sledovat své zásilky online na webové stránce
https://www.postaonline.cz/trackandtrace; zasilkovna.cz
Prosíme Vás, abyste při doručení zásilky v každém případě zkontrolovali neporušenost vnějšího obalu! Převzetí zjevně poškozeného balíku je třeba odmítnout, anebo se domáhat sepsání zápisu o poškození!

TERMÍN DODÁNÍ
Zboží je odesíláno po přičtení platby na náš účet. Zboží je odesíláno do tří dnů od příjetí platby na účet.

PLATEBNÍ INFORMACE
V našem e-shopu je možná pouze platba předem – bankovním převodem nebo dobírkou.
Zvolíte-li si platbu předem – bankovním převodem, pak Vám informace potřebné k převodu zašleme v mailu o potvrzení objednávky. Po obdržení tohoto mailového potvrzení objednávky převeďte celkovou částku (hodnotu objednaného zboží + přepravné) na náš bankovní účet. Jakmile platba na náš účet dojde (zašleme vám rovněž mail) Vaše objednávka získá aktivní statut a zboží Vám bude odesláno jako doporučená zásilka. Termín dodání se počítá od chvíle, kdy platba dojde na náš bankovní účet.
Balné a přepravné činí v případě platby předem – bankovním převodem 60 Kč. Může se ovšem v závislosti na velikosti měnit. Se vším bude zákazník seznámen, ještě než ukončí proces objednávky.
Pokud zvolíte možnost platby bankovním převodem, není možné v objednávce provádět žádné změny! Změna se dá provést pouze na základě kontaktu se zákaznickým centrem.
Tímto souhlasíte s tím, že při převzetí zboží placeného bankovním převodem je prodávající anebo přepravce pověřený dodáním Vašeho zboží oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala.

 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen „Zákon“) a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od prodávajícího. Prodávajícím je společnost PRODETAIL s.r.o., IC 28777620. (dále jen „Prodávající“).
 2. Tento reklamační řád se týká všech kupujících splňujících dále uvedené podmínky, vyjma těch, kteří jsou podnikateli a při uzavření smlouvy s Prodávajícím je zřejmé, že se koupě týká také jejich podnikatelské činnosti.

Práva z vadného plnění:

Kupující si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Odpovědnost za vady se tedy z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Nemá-li zboží vlastnosti tj.
a) které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) zboží se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží ( věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží( věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu., bylo li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

V případě oprávněné reklamace ( odstranitelné vady) náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
Uplatnění reklamace:

 1. Reklamaci lze uplatnit u určené osoby prodávajícím tj. odesláním na poštovní adresu Ing. Olga Cajthamlová, PRODETAIL s.r.o., Trpišov 92, 53821 Slatiňany. V případě zasílání reklamovaného prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
 • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
 • byla vada způsobena působením počítačových virů,
 • byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
 • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
 • bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku
 1. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
 • že se vada vyskytla v záruční době – za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná
 • že kupující koupil výrobek od Prodávajícího.
 • že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Závěrečná ustanovení:

 1. Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.
 2. Případný spor je možno řešit mimosoudně a to prostřednictvím stížnosti na naši adresu, případně k orgánu dohledu České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodex chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písem. e) zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  3.Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://www.prodetail.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Vyplněním registračního formuláře, objednacího lístku prostřednictvím www.prodetail.cz, souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do databáze společnosti PRODETAIL s.r.o., IČ 28777620 (dále jen „Společnost“), jakožto správce. Tyto údaje nebudou nikdy předány žádné 3. straně. Zároveň udělujete Společnosti souhlas s tím, aby Vám Společnost zasílala informace o novinkách připravovaných akcí. Máte právo na žádost správce či zpracovatele osobních údajů o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na společnost obrátit. Dozorovým orgánem je úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.